ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္းေလး ဂ်စ္ကား

536

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာအင္းေလးဂ်စ္ယခုလတ္တေလာတြင္အင္းေလးဂ်စ္ေတြထုတ္ေပးေနၿပီဆိုၿပီးသတင္းမ်ားတက္လို႔လာေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္မည့္အင္းေလးဂ်စ္ဆိုသည္မွာဘာလဲသိဖို႔လိုအပ္လာပါသည္။အင္းေလးဂ်စ္ဆိုသည္မွာ…အင္းေလးဂ်စ္ကိုတပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံ(ထုံးဘို)မွထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံ(ထုံးဘို)သည္ယခင္ကအမွတ္(၂)စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္၍MazadaJeep၊B-600၊T-2000ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္တပ္မေတာ္မွလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီးယခုအခါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားဆက္လက္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းINLAYJeepအစီး ၂၀၀ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ ၍ႏွစ္စဥ္အစီး၁၀၀၀အထိတိုးတက္ထုတ္ လုပ္သြားရန္စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။စက္႐ုံအလုပ္႐ုံအတြင္းအသုံးျပဳသည့္စက္မ်ားသည္၁၉၆၄ခုႏွစ္မွ၁၉၇၈ခုႏွစ္ကာလကဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္သည့္ OSAKAKOSAKUSHO၊HITACHISEIKI၊MITSUBISHI၊OKUMA၊SHOUN၊OKK၊SEIKOSHA၊ROKUROKUSANGVO၊YOSHIDA၊TOKUSHUKOKISEISAKUSHO၊TSOGAMI၊TOYOKOGVOစေသာစက္အေဟာင္းမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ထားပါသည္။

ထိုစက္မ်ားျဖင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊အင္ ဂ်င္ႏွင့္စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံအတြက္ျပည္ပသြင္းကုန္အစားထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြကုန္က်မႈအားတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။အင္းေလးဂ်စ္အတြက္ဂီယာေဘာက္ကိုတပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံ(မေကြး)မွထုတ္လုပ္ပါသည္။

Axleေတြကိုေတာ့တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံ(ျမင္းၿခံ)မွထုတ္လုပ္ၿပီးအင္ဂ်င္၊ကိုယ္ထည္၊ဖရိန္(Chassis)နဲ႔အျခားလိုအပ္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကိုေတာ့တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံ(ထုံးဘို)မွာထုတ္လုပ္ပါသည္။ယခုအခါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားစတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာအစီး၁၀၀ေျမာက္ထုတ္လုပ္ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here