ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္ရွိေနေရး မျဖစ္ႏိုင္ဟု တယ္လီေနာ ေၾကညာ

136

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ား မေရာင္းခ်ဘဲ ဆက္ရွိေနေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစု တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုက ယေန႔ေၾကညာလိုက္သည္။

ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း ၄၅ ခုတို႔က တယ္လီေနာအုပ္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္း မ်ားကို စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ လက္ဘႏြန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ M1 အုပ္စုသို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရာင္း ခ်ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းရန္ ဩဂုတ္လအတြင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ တယ္လီေနာဘက္က ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာသည္ OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕) ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာၿပီး ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရန္ ကတိျပဳထား ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တယ္လီေနာအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက တယ္လီ ဖုန္းလိုင္းမ်ားအား ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူႏိုင္မည့္ စက္မ်ား တပ္ဆင္ေရး ခြင့္ျပဳေပးရမည္ဟု စစ္တပ္ဘက္က ဆိုလာေၾကာင္း တယ္လီေနာက ေျပာသည္။ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို တယ္လီေနာအေနႏွင့္ လိုက္နာရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုကို ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူစက္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို ေနာ္ေဝႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အတြက္ တယ္လီေနာ အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တယ္လီေနာ သုံးစြဲသူမ်ား အေပၚ အကာအကြယ္ေပးေသာ အေျခခံအက်ဆုံး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ႏိုင္ေသာေနရာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီေနာသည္ ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူစက္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စက္မ်ားကို အသက္ သြင္းထားျခင္းမ်ား မလုပ္ရေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ တယ္လီေနာအေနႏွင့္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဘႏြန္မွ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစု M1 အုပ္စုသို႔ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဇူလိုင္လက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here