ျမန္မာျပည္အေျခအေနကိုပိုၿပီးအေလးနက္ထားေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ကုလညီခံတြင္ထပ္မံတင္ျပ

89

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းအေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက အေလးအနက္ထားရန္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ကုလညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ( ၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအတြင္း “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္း” အား အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက အေလးအနက္ထားရန္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ညီလာခံတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္း”ကို တူညီဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအတြင္း အီးယူႏွင့္ အိုအိုင္စီတို႔ ပူးတြဲတင္သြင္းသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္း” အား အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း က ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အဓိကေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အခ်ိန္သည္ အလြန္အေရးပါသည္ဟု ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ကိုယ္စားလွယ္ကို လက္ခံထားျခင္းမရွိဘဲ အရပ္သားအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို ဆက္လက္လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here