ေရနံပိုက္လိုင္း ပ်က္စီးမည္ကို တ႐ုတ္အစိုးရ အထူးစိုးရိမ္ေန

409

ေရနံပိုက္လိုင္းကို ဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ထိခိုက္မည္ တ႐ုတ္အစိုးရ စိုးရိမ္ေန
===================================
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းကို ဖ်က္ဆီးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ မႈမ်ား၊ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းအေပၚ အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည့္အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ား၏အေနအထားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံၿခဳံေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tianက ေျပာဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲအစည္းအေဝးတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံၿခဳံေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ BRI ၏ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ ပိုက္လိုင္းအေပၚ ျပႆနာရွာမႈမ်ားႏွင့္ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနပါေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းထိခိုက္ပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မ်ားေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအေပၚ အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အေနအထားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရဲမႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေဌးျမင့္က ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရွည္လ်ားသည္ပိုက္လိုင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေရနံေျမ လုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျပင္ တပ္မေတာ္ကပါ လုံၿခဳံေရးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံၿခဳံေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian က ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စခန္း ၅၉ ခုတြင္ ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ အတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေရနံေျမလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပိုမို ေစလႊတ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ဘက္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံၿခဳံေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian ၊ မႏၲေလးမွ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ Mr. Chen Chen ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai တို႔တက္ေရာက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ေဒၚျမတ္သီတာေအး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရဲမႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေဌးျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒၚခင္နီလာစိုး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ႏိုင္ငံေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒၚျဖဴျဖဴစိုး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here