ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေငြအားလုံးနီးပါး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႉဒါန္းခဲ့

287

စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးထားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အမႈထပ္ စြဲဆိုခံလိုက္ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူပိုင္ ေငြအမ်ားအျပားကို သူ႔မိခင္အမည္ျဖင့္ ထူေထာင္ထားေသာ ေဖါင္ေဒးရွင္းအား လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး မည္သည့္ သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး ပိုင္ဆိုင္မႈမွ် မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းကို အသုံးျပဳၿပီး အဂတိလိုက္စားသည္ဆိုသည့္ စစ္ေကာင္စီ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို နားမလည္န္ိုင္ေၾကာင္း ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာတဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ သူ႔မွာ သူပိုင္တဲ့ ေငြမရွိေတာ့ဘူး။ အိမ္လို႔ေခၚစရာေနရာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေတြအားလုံးကို ဒီေဖါင္ေဒးရွင္းနဲ႔တျခားအဖြဲ႕ေတြကို လႉလိုက္ၿပီးၿပီ။ ဒီလို လူတေယာက္ကို အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ စြပ္စြဲတာကို နားမလည္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးမိုးေဇာ္ဦးေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖါင္ေဒးရွင္းအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျမမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားရရွိရန္ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စြပ္စြဲေသာေျမမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ရွိ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာေနရာႏွင့္ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းက စီမံသည့္ ေနျပည္ေတာ္မွ အသက္ေမြးေၾကာင္းပညာသင္ေက်ာင္းေနရာမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုေျမကို အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ က်ပ္ ၂၄.၂ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၇ သန္း) နစ္နာသည္ဟု စစ္ေကာင္စီက ဆိုသည္။ ထိုသို႔ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီက န္ိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံကို စြပ္စြဲသည့္ အမႈ ၇ ခုအနက္ တခုျဖစ္သည္။

ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ တိုးတက္မႈအနည္းဆုံးေဒသမွ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းက ယာယီပိတ္ထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စစ္ေကာင္စီက စြပ္စြဲသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မေလွ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ဦးမိုးေဇာ္ဦးက ပယ္ခ်လိုက္ကာ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ လူမႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေဖါင္ေဒးရွင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း သူေျပာသည္။

အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္မတိုင္မီအထိ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းက အမ်ားျပည္သူထံမွ အလႉေငြလက္ခံသည့္ ကိစၥမ်ားအနက္တခုမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ရန္ပုံေငြျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမတ္ိုင္မီ ၂ ရက္အလို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ က်ပ္ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၇၇ သန္း) ကို ကာကြယ္ေဆးအတြက္ အစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲသည့္အခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ တေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္ထ လာခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီကို ျပည္သူလူထုက အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အလႉေငြမ်ားအေၾကာင္း မၾကားရေတာ့ေပ။

“စစ္ေကာင္စီေျပာသလို ဒီေဖါင္ေဒးရွင္းက ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုရင္ ဒီေဖါင္ေဒးရွင္း ပိတ္လိုက္လို႔ ျပည္သူေတြခံစားရေတြအတြက္ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ ဆိုတာကို က်ေနာ္က ေမးရမွာပဲ” ဟု ယခုအခါ စင္ၿပိဳင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရတြင္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တာဝန္ယူထားေသာ ဦးမိုးေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းအတြင္း သူ႔အတြက္ ေနအိမ္တလုံးတည္ေဆာက္ရန္ အမ်ားျပည္သူလႉဒါန္းေငြ က်ပ္ ၁ ဒႆမ ၆ ဘီလ်ံကို အသုံးျပဳသည္ဟုလည္း စစ္ေကာင္စီက စြပ္စြဲေသာေၾကာင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖါင္ေဒးရွင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီျခင္းမရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ပုပၸါးေတာင္ေျခရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ေဖါင္ေဒးရွင္းအတြက္ လႉဒါန္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္ကို ေဖါင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေနထိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္ေၾကာင္း ဦးမိုးေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ ေဖါင္ေဒးရွင္း ဌာနခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္ရွိေနအိမ္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအိမ္ကို ေဖါင္ေဒးရွင္းအတြက္ လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမကို ေဖါင္ေဒးရွင္းသို႔ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း သူေျပာသည္။

“သူ အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါ ေနစရာေနရာ မရွိသေလာက္ကို ျဖစ္ေနၿပီ” ဟုလည္း သူေျပာသည္။ အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ပန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည္ကို ဝါသနာပါေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေဖါင္ေဒးရွင္းက ထိုအိမ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၿငိမ္းစားယူေသာအခါ ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုအေဆာက္အအုံကို ျပတိုက္အျဖစ္ လုပ္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း သူေျပာသည္။

“ဒီအိမ္ကို အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအိမ္သစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရန္ကုန္အိမ္က စာအုပ္ေတြအတြက္ စာၾကည့္တိုက္တခု ပါတယ္။ သူစုေဆာင္းထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြအတြက္ ပန္းခ်ီျပခန္းတခုပါတယ္” ဟုလည္း သူေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူရန္ပုံေငြမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြဲသုံးသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သူျငင္းဆန္ၿပီး ထိုလႉဒါန္းေငြမ်ားမွာ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေလးစားမႈကိုသာ ထင္ဟတ္ေၾကာင္း သူေျပာသည္။ ေဖါင္ေဒးရွင္းသို႔ လႉဒါန္းမႈမ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုဂၢလိက သုံးစြဲရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာလႉဒါန္းမႈ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေၾကာင္း သူေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ လႉဒါန္းမႈမ်ားအားလုံးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖါင္ေဒးရွင္းသို႔သာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သူေျပာၿပီး “တကယ္ေတာ့ ဒါေတြက သူ႔ရဲ႕ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈေတြပါ” ဟု ရွင္းျပသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျမဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္တြင္ ေဖါင္ေဒးရွင္းအတြက္ ေနရာငွားျခင္းတို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဖါင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ မည္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုမွ် ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သူေျပာသည္။ ေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ေဈးျဖင့္ ေျမမ်ားေရာင္းခ်ေပးရန္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သူေျပာသည္။

ထိုေတာင္းဆိုမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက စိစစ္ၿပီး ေဖါင္ေဒးရွင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူေျပာသည္။

“တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း က်သင့္ေငြကို က်ေနာ္တို႔ ေပးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ ဒီကိစၥေတြမွာ ဘာအာဏာမွ အလြဲမသုံးဘူး” ဟု သူေျပာသည္။

ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ထိုေဖါင္ေဒးရွင္းကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အညႇိဳးအေတးေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမိုးေဇာ္ဦး ယုံၾကည္သည္။

“ဒီလိုစြပ္စြဲလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚလူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းမသြားဘူး။ လူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပိုေတာင္ေထာက္ခံလာဦးမယ္” ဟုလည္း သူေျပာသည္။

(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းပါ Myanmar’s Detained Suu Kyi ‘Gave Residences and Almost All Her Money to Charity’ ကို ဘာသာျပန္သည္။)

Crd: The Irrawaddy – Burmese Edition

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here