ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈမွာ ေရွ႕ေန ၅ ဦးေျမာက္အျဖစ္ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္း အမႈေျပာဆိုခြင့္ ထပ္မံတားျမစ္ခံရ

98

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခြင့္တားျမစ္ခံရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားစာရင္းမွာ တရား

လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းလည္း ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ထံက သိရပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကိစၥ ေျပာဆိုခြင့္ တားျမစ္ခံရၿပီး ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ခံရသည့္ ေရွ႕ေနစုစုေပါင္းမွာ ၅ဦးအထိ ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here