ေက်ာင္းတက္မွ လူရာဝင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ PDF ထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းျပန္လာတတ္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီဆို

387

ေက်ာင္းတက္မွ လူရာဝင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ PDF ထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းျပန္လာတတ္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီဆို D Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီမွ ေတာထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို ျပန္လာဖို႔ ေက်ာင္းလာတတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးကိုသာ ဦးစားေပးဖို႔ ႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အရာမ်ားကို စိတ္မဝင္စားသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းတတ္မွ လူရာဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ PDF အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ မပတ္သက္ၾကဖို႔ စစ္ေကာင္စီ ပိုင္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕က အခုလို ေဖာ္ျပေရးသား ခဲ့ပါတယ္။

ထိုနည္းအတူ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္လာဖို႔ႏွင့္ အမိေျမက ႀကိဳဆိုေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။စစ္ေကာင္စီ အေနျဖင့္ N U G ေျမ D Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ အခုလို ေရေရရာရာ မရွိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ဆက္တိုက္ ထုတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတက္မွ လူရာဝင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ PDF ထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းျပန္လာတတ္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီဆို D Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီမွ ေတာထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို ျပန္လာဖို႔ ေက်ာင္းလာတတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးကိုသာ ဦးစားေပးဖို႔ ႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အရာမ်ားကို စိတ္မဝင္စားသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းတတ္မွ လူရာဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ PDF အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ မပတ္သက္ၾကဖို႔ စစ္ေကာင္စီ ပိုင္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕က အခုလို ေဖာ္ျပေရးသား ခဲ့ပါတယ္။

ထိုနည္းအတူ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္လာဖို႔ႏွင့္ အမိေျမက ႀကိဳဆိုေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီ အေနျဖင့္ N U G ေျမ D Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ အခုလို ေရေရရာရာ မရွိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ဆက္တိုက္ ထုတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းတက္မွ လူရာဝင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ PDF ထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းျပန္လာတတ္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီဆိုD Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီမွ ေတာထဲ ေရာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို ျပန္လာဖို႔ ေက်ာင္းလာတတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးကိုသာ ဦးစားေပးဖို႔ ႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အရာမ်ားကို စိတ္မဝင္စားသင့္ေၾကာင္းေက်ာင္းတတ္မွ လူရာဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ PDF အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ မပတ္သက္ၾကဖို႔ စစ္ေကာင္စီ ပိုင္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕က အခုလို ေဖာ္ျပေရးသား ခဲ့ပါတယ္။

ထိုနည္းအတူ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္လာဖို႔ႏွင့္ အမိေျမက ႀကိဳဆိုေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။စစ္ေကာင္စီ အေနျဖင့္ N U G ေျမ D Day ေၾကညာၿပီးေနာက္ အခုလို ေရေရရာရာ မရွိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ဆက္တိုက္ ထုတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here