အာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးႏွင္မသက္ဆိုင္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္ဆိုတဲ့ ေအးေနဝင္း

184

အာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးမသက္ဆိုက္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္လို႔ေအးေနဝင္း၏ သမီးျဖစ္သူက ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေအးေနဝင္ဟာ စစ္ေကာင္စီဘက္ေတာ္သား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီကို ထာက္ခံသည့္ခ႐ိုနီတစ္ဦးဆိုလည္း မမွားပါဘူး စစ္ေကာင္စီကိုလည္း ေထာက္ပံေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးႏွင္မသက္ဆိုင္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္ဆိုတဲ့ ေအးေနဝင္း

အာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးမသက္ဆိုက္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္လို႔ေအးေနဝင္း၏ သမီးျဖစ္သူက ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ေအးေနဝင္ဟာ စစ္ေကာင္စီဘက္ေတာ္သား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီကို ထာက္ခံသည့္

ခ႐ိုနီတစ္ဦးဆိုလည္း မမွားပါဘူး စစ္ေကာင္စီကိုလည္း ေထာက္ပံေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးႏွင္မသက္ဆိုင္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္ဆိုတဲ့ ေအးေနဝင္းအာဆီယံအစည္းအေဝးပြဲကို ႏိူင္ငံေရးမသက္ဆိုက္သူအေနျဖင့္ တတ္ေရာက္ျခင္တယ္လို႔ေအးေနဝင္း၏ သမီးျဖစ္သူက ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here