အာဆီယံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဘိုလွတင့္အား NUG ခန႔္အပ္

101

အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရ (NUG) သည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးဘိုလွတင့္ အား သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္က ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဦးဘိုလွတင့္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေဒါက္တာစိန္ဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္လည္း ပါဝင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ NCGUB အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု NUG က အာဆီယံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here