သူမရဲ႕ခ်စ္သူေလးကို အလင္းျပထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာတဲ့ အဆိုေတာ္ဆိုဖီယာ

127

သူမရဲ့ခ်.စ္သူေလ.းကို အလင္းျပ.ထုတ္ေဖ.ာ္ေျပာျကားလာ.တဲ့ အဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာ အဆိုေတာ္ဆိုဖီယာကေတာ့အမိုက္စား.အသံပါဝါနဲ႔အ.တူၿပိဳင္ပြဲေ.တြမွာဝင္ၿပိဳင္ရင္.းအဆိုလည္းေက.ာင္းရုပ္ေလး.လည္းေခ်ာတ.ာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေ.တြရဲ့ခ်စ္ခင္.အားေပးမႈကိုအခိုင္အ.မာရရွိထားတဲ့အ.ဆိုေတာ္ပဲျဖစ္.ပါတယ္။ ဆိုဖီယာကအမိုင္စားတ.င္ဆက္မႈေတြနဲ

႔ေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာကိုလဲတီဆိုထားပါေသးတယ္ေနာ္။ဆိုဖီယာကေတ.ာ္လွန္ေရးႀကီးမွာလဲျ.ပည္သူေတြနဲ႔အတူအမွန္.တရားဘက္ကရဲရဲဝံ့.ဝံ့တစ္သားတည္.းပါဝင္ခဲ့ၿပီးလမ္း.ထြက္ကာလူထု.လႈပ္ရွားမႈေ.တြမွာလဲအားတက္သေ.ရာပါဝင္လ.ႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ေတာ္.လွန္ေရးအတြင္း.မွာလဲအလႉအတန္.းမ်ားကိုလဲျပဳလု.ပ္ခဲ့ပါေသးတ.ယ္ေနာ္။အခုတစ္ခါ.မွာဆိုရင္လဲအ.ဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာအဆိုေတာ္K.eyနဲ႔ခ်စ္သူေ.တြျဖစ္ေနေ.ၾကာင္းကို အလင္းျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုတစ္ခါမွာ.ဆိုရင္လဲအဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာအဆိုေတာ္K.eyနဲ႔ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနေၾ.ကာင္းကို အလင္းျပလာ.ခဲ့တာပဲျ.ဖစ္ပါတယ္။အဆိုေတာ္ဆို.ဖီယာကအ.ဆိုေတာ္Keyနဲ႔ခ်စ္သူေတြျ.ဖစ္ေနေၾကာင္းကို ၊အင္တာဗ်ဴ.းေတြမွာလည္းေျပာျ.ပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္.သတ္ႀကီးမ်ား.အတြက္ျပန္လည္.တင္ဆ.က္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။သူမရဲ့ခ်.စ္သူေလ.းကို အလင္းျပ.ထုတ္ေဖ.ာ္ေျပာျကားလာ.တဲ့ အဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာ

အဆိုေတာ္ဆိုဖီယာကေတာ့အမိုက္စား.အသံပါဝါနဲ႔အ.တူၿပိဳင္ပြဲေ.တြမွာဝင္ၿပိဳင္ရင္.းအဆိုေကာင္းတ.ာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေ.တြရဲ့ခ်စ္ခင္.အားေပးမႈကိုအခိုင္အ.မာရရွိထားတဲ့အ.ဆိုေတာ္ပဲျဖစ္.ပါတယ္။ ဆိုဖီယာကအမိုင္စားတ.င္ဆက္မႈေတြနဲ႔ေတးသီခ်င္းေ.ကာင္းမ်.ားစြာကိုလဲတီဆိုထားပါေသးတ.ယ္ေနာ္။ဆိုဖီယာကေတ.ာ္လွန္ေရးႀကီးမွာလဲျ.ပည္သူေတြနဲ႔အတူအမွန္.တရားဘက္ကရဲရဲဝံ့.ဝံ့တစ္သားတည္.းပါဝင္ခဲ့ၿပီးလမ္း.ထြက္ကာလူထု.လႈပ္ရွားမႈေ.တြမွာလဲအားတက္သေ.ရာပါဝင္လ.ႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ေတာ္.လွန္ေရးအတြင္း.မွာလဲအလႉအတန္.းမ်ားကိုလဲျပဳလု.ပ္ခဲ့ပါေသးတ.ယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါ.မွာဆိုရင္လဲအ.ဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာအဆိုေတာ္K.eyနဲ႔ခ်စ္သူေ.တြျဖစ္ေနေ.ၾကာင္းကို အလင္းျပ.လာခဲ့တာပဲျဖ.စ္ပါတယ္အခုတစ္ခါမွာ.ဆိုရင္လဲအဆိုေတာ္.ဆိုဖီယာအဆိုေတာ္K.eyနဲ႔ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနေၾ.ကာင္းကို အလင္းျပလာ.ခဲ့တာပဲျ.ဖစ္ပါတယ္အဆိုေတာ္ဆို.ဖီယာကအ.ဆိုေတာ္Keyနဲ႔ခ်စ္သူေတြျ.ဖစ္ေနေၾကာင္းကို ၊အင္တာဗ်ဴ.းေတြမွာလည္းေျပာျ.ပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။စာဖတ္ပရိတ္.သတ္ႀကီးမ်ား.အတြက္ျပန္လည္.တင္ဆ.က္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here