လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္အမ်ားျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္လို႔ဆို

131

လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္အမ်ားျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္လို႔ဆိုအၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၌အခ်ိဳ႕ E AO မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ေနမႈရွိေနေသာ္လည္း E AO အမ်ားစုမွ။

လက္ခံမႈမရွိေၾကာင္း ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမထိခိုက္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း မထိခိုက္ရန္လိုေၾကာင္း

စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေျပာပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔နဲ႔ အေျခခံဥပေဒတည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိဖို႔လိုေၾကာင္း လိုအပ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြ အမိန႔္နဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို

လက္ရွိပကတိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုေၾကာင္း လြယ္ကူရွင္းလင္းတဲ့စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ Good Governance စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ အားနည္းတာကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကိုသိရွိေအာင္ ေလ့လာထားမွသာလုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမယ္လို႔လည္းေခါင္းေဆာင္က ေျပာပါတယ္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ။

ေရးဆြဲဖို႔ ၿမိဳ႕ေျမေတြတိုးခ်ဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေနာင္အနာဂတ္ကာလအထိ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔၊ မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေဆး႐ုံနဲ႔ အားကစားကြင္းေတြထည့္သြင္တည္ေဆာက္တာနဲ႔ ၿမိဳ႕သာယာလွပေရးအတြက္လမ္းနယ္နိမိတ္ေတြ အရိပ္ရေလကာပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးတာကိုစနစ္တက် ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ဖို႔ လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က ေျပာသြားပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here