ရဲမ်ားက အိမ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက အိမ္ရွင္မ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

382

လူတိုင္းသိသင့္တဲ့ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ရဲမ်ားက

အိမ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း

ျပဳလုပ္ပါက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ရမည္ကို

ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

အိမ္ထဲမဝင္မီ ရဲအေနနဲ႔ သူ႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း

အေထာက္အထားနဲ႔အတူ ဦးစြာ ရွင္းျပဖို႔

တာဝန္ရွိပါတယ္။

အိမ္ရွင္အေနနဲ႔ ရဲကို တံခါးမဖြင့္ေပးမီ ရွာေဖြဝရမ္း

ပါ၊ မပါ ေမးရပါမယ္။ မပါလွ်င္ ရဲအေရးပိုင္တဲ့

အမႈ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းထားဖို႔

လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာအမႈနဲ႔ ရွာမလဲ၊ တိုင္တန္းခ်က္

ရွိလား၊ တိုင္တန္းထားတာ မရွိဘူးလား စသျဖင့္

ေမးရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာပစၥည္းကို ရွာမလဲဆိုတာ

ေမးရပါမယ္။

လာေရာက္ၿပီး ရွာမယ့္ သူမ်ားရဲ႕ အမည္၊ ရာထူးနဲ႔

အဖြဲ႕အစည္း နာမည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္း

မွတ္သားထားရပါမယ္။ ရဲမ်ားက အျခား

တစ္ေနရာမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့

သူမ်ားကို သက္ေသအေနနဲ႔ ေခၚလာတာမ်ိဳး

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္ပါတယ္။

ပါလာတဲ့ သက္ေသ (၂) ဦးဟာ အနီး

ပတ္ဝန္းက်င္က လူမ်ားသာ ျဖစ္ရမွာေၾကာင့္

ရဲကို အိမ္နဲ႔ အနီးအနားမွာ ေနထိုင္သူမ်ားကိုသာ

သက္ေသအျဖစ္ ေခၚဖို႔ ေျပာရပါမယ္။

တံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္မွာ အိမ္ရွင္အေနနဲ႔

ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ား ရွိပါတယ္။

အိမ္အတြင္း ေပးမဝင္မီ ရဲနဲ႔ သက္ေသ (၂) ဦးကို

သူတို႔ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကို

က်န္တစ္ေယာက္က ရွာေဖြခိုင္းရပါမယ္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မသမာေသာနည္းနဲ႔

အျပင္ကေန ဝွက္ယူလာတဲ့ ပစၥည္းမ်ား

မရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲမ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီလို အိမ္တြင္း ဝင္ေရာက္

ရွာေဖြျခင္းကို အိမ္ရွင္မ်ားရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

အိမ္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ ရွာေဖြတာကို လိုက္လံ

ၾကည့္ရႈခြင့္ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္သမွ်ကို

လိုက္ၾကည့္ေနဖို႔ အထူးအေလးေပး တိုက္တြန္း

လိုပါတယ္။

ရဲကေျပာတဲ့ အမႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို

သိမ္းဆည္းခြင့္ မရွိပါဘူး။ မသိမ္းဖို႔ ေျပာရပါမယ္။

တကယ္လို႔ အမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား

ရွိေဖြေတြ႕ရွိပါက ရွာေဖြပုံစံ ဇယားမ်ားေပၚ ရဲက

အျပည့္အစုံ ေရးသြင္းရပါမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ပစၥည္းေတြ႕ရွိတဲ့ ေနရာအသီးသီးကို ေဖာ္ျပ

ေရးသားရပါမယ္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ရဲက အမွန္အတိုင္း

ေရးမွတ္ရပါမယ္။

မျပည့္စုံပါက၊ မမွန္ကန္ပါက ရဲကို အိမ္ရွင္ဘက္က

ေျပာရပါမယ္။ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းၿပီဆိုတာနဲ႔

ရွာေဖြပုံစံကို ရဲက ေရးျဖည့္၊ မျဖည့္ ေသခ်ာေအာင္

အိမ္ရွင္က လိုက္ၾကည့္ေနရပါမယ္။ ေျပာမရပါက

ရွာေဖြပုံစံမွာ လက္မွတ္ မထိုးဘဲ ေနႏိုင္ပါတယ္။

ရဲမ်ားကို လိုအပ္သလို ႏႈတ္နဲ႔ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊

ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ား အိမ္ရွင္ဘက္က

ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ရွာေဖြပုံစံ မိတၱဴကို

ပစၥည္းအပ္ေပးသူအား ရဲက ေပးထားရပါမယ္။

ေပးၿပီးမွသာ ပစၥည္းကို သိမ္းယူသြားခြင့္ ရွိပါတယ္။

အျခားေဒသက ရဲမ်ား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြသိမ္းဆည္း

ျခင္းျပဳတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမႉးထံသို႔

ရွာေဖြတဲ့အေၾကာင္းၾကားစာ ခ်က္ခ်င္း ပို႔ဖို႔

လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းၾကားစာမွာ

သိမ္းဆည္း ပစၥည္းစာရင္း မိတၱဴကို တပါတည္း

ေပးပို႔ရပါမယ္။

Ref : ျပည္သူလူထု သိမွတ္ဖြယ္ရာ ရဲလက္စြဲ ဥပေဒအေျခခံမ်ား

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here