ရန္သူဆိုတာ ယုတ္မာမွာမို႔ က်ဳပ္တို႔ေတြက သန္မာရလိမ့္မည္ ဆိုကာ ေသြးခြဲလဲ မကြဲဖို႔ေျပာလာ

155

ရန္သူဆိုတာ ယုတ္မာမွာမို႔က်ဳပ္တို႔ေတြက သန္မာရလိမ့္မည္ ဆိုကာ ေသြးခြဲလဲမကြဲလို႔ေျပာလာရန္သူဆိုတာ ယုတ္မာမွာမို႔က်ဳပ္တို႔ေတြက သန္မာရလိမ့္မည္စစ္အာဏာရွင္တိုင္းက သိပ္ၿပီး ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ၾကတယ္။

ေသြးခြဲၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပုံေသနည္းကို သိထားၿပီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔မွ ျပည္သူေတြ ေသြးမကြဲဖို႔လိုတယ္။ေသြးခြဲလဲ မကြဲ ပညာ အသိ အၿမဲရွိ က်ရာ ေနရာပါဝင္ကာဒီအေရး ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေသြးစည္းၾကပါစို႔အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ဟု ကိုမင္းကိုႏိုင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္သူဆိုတာ ယုတ္မာမွာမို႔က်ဳပ္တို႔ေတြက သန္မာရလိမ့္မည္ ဆိုကာ ေသြးခြဲလဲမကြဲလို႔ေျပာလာရန္သူဆိုတာ ယုတ္မာမွာမို႔က်ဳပ္တို႔ေတြက သန္မာရလိမ့္မည္စစ္အာဏာရွင္တိုင္းက သိပ္ၿပီး ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ၾကတယ္ေသြးခြဲၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပုံေသနည္းကို သိထားၿပီး။

ဘာအေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔မွ ျပည္သူေတြ ေသြးမကြဲဖို႔လိုတယ္။ေသြးခြဲလဲ မကြဲ ပညာ အသိ အၿမဲရွိ က်ရာ ေနရာပါဝင္ကာဒီအေရး ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေသြးစည္းၾကပါစို႔အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ဟု ကိုမင္းကိုႏိုင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here