မေအာင္ျမင္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး သုညအဆင့္မွ ျပန္လည္စတင္ရမည္ဟု သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ကုလသမဂၢတြင္ ေျပာ

158

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မေအာင္ျမင္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သုညအဆင့္မွ ျပန္လည္စတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၊ ဒုတိယေကာ္မတီ (စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး)၏ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ခုလုံးသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် GDP တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ေျခာက္ဒသမႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ( ၆.၂ %) ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ COVID -19 ကပ္ေရာဂါသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစသည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရသည္ မွန္ကန္ေသာ လူမႈဘ၀ ကယ္ဆယ္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ရင္း တိုးတက္မႈႏႈန္း သုံးဒသမသုံး ရာခိုင္ႏႈန္း (၃.၃ %) ကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည္မီရန္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ က်ဆင္းမည္ျဖစ္ဟုလည္း ခန႔္မွန္းထားသည္။ဆက္လက္ၿပီး သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တရားမဝင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးရႈ႕ေထာင့္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ကာ ကပ္ဆိုးတစ္ခု အသြင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ဟုလည္း မိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါတို႔၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါးျဖစ္သည့္ လူဦးေရ ၂၅ သန္းခန႔္ကို ၂၀၂၂ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္ကို ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံမႈမရွိေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရားမဝင္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ အာဏာရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည့္အတြက္ တရားဝင္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မတည္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ ေရရွည္တည့္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ကို မည္သည့္အခါမွ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္းကို သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက မိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (၂၀၃၀ ) အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သုညအဆင့္မွ ျပန္လည္စတင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဆိုး႐ြားသည့္ ကပ္ေဘးႀကီးကို အဆုံးသတ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တရားမွ်တေသာ အားလုံးပါဝင္သည့္ လူသားအဖြဲ႕အစည္းကို ကုလသမဂၢ၏ (၂၀၃၀ ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္တည္ေထာင္သြားရန္ခိုင္မာစြာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္း ကုလျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here