ပူေလာင္ေသာမီး အာဏာရွင္ကိုေလာင္ကြၽမ္းေစသား ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာတ႐ြာမွာ ဆုေတာင္းသပိတ္ျပဳလုပ္

112

ပူေလာင္ေသာမီး အာဏာရွင္ကိုေလာင္ကြၽမ္းေစသား” ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာတ႐ြာမွာ ဆုေတာင္းသပိတ္ျပဳလုပ္။

ပူေလာင္ေသာမီး အာဏာရွင္ကိုေလာင္ကြၽမ္းေစသား” ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာတ႐ြာမွာ ဆုေတာင္းသပိတ္ျပဳလုပ္။

ပူေလာင္ေသာမီး အာဏာရွင္ကိုေလာင္ကြၽမ္းေစသား” ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာတ႐ြာမွာ ဆုေတာင္းသပိတ္ျပဳလုပ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here