ဆိုးလ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းေတြမွာ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း သင္ေပးေတာ့မယ့္ ေတာင္ကိုရီးယား

257

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြအတြက္ျမန္မာစ.စ္တ.ပ္ရဲ႕အ.ာဏ.ာသိ.မ္းမႈနဲ႔ဒီမိုကေရစီအတြက္ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမယ့္အခြင့္အလမ္းပညာေရးပါ။

အခု အခြင့္အလမ္းပညာေရးကို ပုံမွန္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြမွာမေဖာ္ျပထားေပမယ့္လည္း လူမႈေရးျပႆနာေတြကိုသင္ၾကားေပးမယ့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးမယ့္ေခါင္းစဥ္ ၅ခုရွိမွာပါ-

၁.ျမန္မာႏွင့္ကြၽန္ုပ္၏ ဆက္သြယ္မႈ၊

၂.ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရဲရင့္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ား

၃.ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊

၄. ျမန္မာႏိုင္ငံမွၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

၅. ျမန္မာ-ကိုရီးယား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈဖလွယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပါဝင္မွာပါ။

ေတာင္ကိုရီးယားေက်ာင္းသားေတြကိုျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က အခု အခြင့္အလမ္းပညာေရးကတဆင့္ ေက်ာင္းသားေလးေတြ ရင့္က်က္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္လာေစဖို႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းက ကြၽန္ုပ္တို႔ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတဲ့ အသိပညာကိုရရွိေစခ်င္လို႔ပါတဲ့။ ေက်းဇူးပါ ေယာကၡမေျမေရ။

မူရင္းပို႔စ္ပိုင္ရွင္jihyoအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here