စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းမယ္ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီျပည္ ထဲ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ေခြးေတြကို ရိတ္သိမ္းပစ္မယ္ ဟု KNDF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးေျပာၾကား

58

“စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းမယ္ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီျပည္ ထဲ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ေခြးေတြကို ရိတ္သိမ္းပစ္မယ္ “ဟု KNDF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးေျပာၾကား

“စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းမယ္ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီျပည္ ထဲ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ေခြးေတြကို ရိတ္သိမ္းပစ္မယ္ “ဟု KNDF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးေျပာၾကား

“စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းမယ္ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီျပည္ ထဲ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ေခြးေတြကို ရိတ္သိမ္းပစ္မယ္ “ဟု KNDF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးေျပာၾကား

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here