စစ္ေကာင္စီ တိုင္ပတ္ေနျပီ

348

ကမာၻ႔ဘဏ္မွ မတ္လ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုတ္ယုတ္သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္၌ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၌ ၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ႏိုင္သည္ဆိုထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားၾကသည္။

ပထမ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ လားလားႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ၂ ခုေပါင္းတြက္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၌ စစ္အာဏသိမ္းမႈ မျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းထားခ်က္ထက္ပင္ ပိုမိုလည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္၂ ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ၏ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေပၚဖ်က္ဆီးမႈ အတိုင္းအတာကို သိရွိႏိုင္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ခံစားေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉-၂၀ တြင္မူ ၁.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလိမ့္မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပထားၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စစ္အာဏာသိမ္းမႈက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လုံးဝ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အရအသုံးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာ၂၀၂၀ ခုႏွစ္-စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္)ဘတ္ဂ်က္တြင္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္ကို ၃၄၆၅၂ ဘီလီယံက်ပ္ေက်ာ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္းရေငြမွာ ၂၇၈၅၁ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္သည္။ လိုေငြမွာ ၆၈၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးအရ ၅.၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ရေငြတြင္ အခြန္အေကာက္မွ ရေငြ (tax revenue) ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္သည့္ အျခားသယံဇာတေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြ (non-tax revenue) ဟု အဓိက ၂ မ်ိဳးပါဝင္သည္။

အခြန္အေကာက္မွ ရေငြသည္ ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ အျခားသာမန္ရေငြမွာ ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္။ အျခားသာမန္ရေငြဆိုသည္မွာ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ား၏ ပစၥည္းေရာင္းခ်ေငြမ်ား ပါဝင္သည္။

၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ဒဏ္ အလူးအလဲ ခံေနရသည့္ကာလျဖစ္သ ျဖင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ဒုတိယသုံးလပတ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူအမ်ားစုသည္ မည္သည့္အခြန္ကိုမဆို ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာပင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္အေကာက္မွ ရရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္းရေငြမွ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။

ေခ်းယူရေငြသည္ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ယခုအခါ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ေႂကြးၿမီေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆိုင္းငံ့ခံထားရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။

အခြန္မဟုတ္သည့္ သယံဇာတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြမ်ား၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးတြင္ ပါဝင္မႈသည္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ရေငြမွာ ၁၀.၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု စီမံဘ႑ာႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ၂၀၂၀-၂၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးခန္႔မွန္းခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပထားသည္။

ေယဘုယ်သုံးသပ္ရလွ်င္ စစ္ေကာင္စီ၏ အဓိက ဝင္ေငြရလမ္းမွာ ထိုႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ CDM လုပ္ေဆာင္မႈက ၎တို႔၏ ဝင္ေငြရလမ္းကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ CDM လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္) ကလည္း ၎တို႔၏ ဝင္ေငြရရွိမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ သုံးေငြ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးမွာ ၉.၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သုံးေငြအမ်ားစု ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ ဝန္ႀကီး႒ာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သုံးစြဲရသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။

ရေငြနည္းသြားေသာ္လည္း နဂိုမူလ လ်ာထားခ်က္အတိုင္း သုံးစြဲပါက လိုေငြျပမႈသည္ အလြန္အမင္းျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ပါကလည္း ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ အဆမတန္ျမင့္တက္သြားၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ကို နဂိုမူလလ်ာထားသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚရန္လည္း စစ္ေကာင္စီ၌ အင္အားမရွိေခ်။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္၌ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္ စစ္ေကာင္စီအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိသည့္အတြက္ တင္ဒါမ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖၚ ရပ္ဆိုင္းထားၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။ အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အရင္းအႏွီးလည္း ႀကီးၾကသည္။ တင္ဒါအသစ္မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မရွိသေလာက္ဟု သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ တင္ဒါေခၚယူေနသည္ကိုမူ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတခုတြင္ ေတြ႕ လိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ နဂိုမူလလ်ာထားခ်က္ကို မည္သို႔မွ မွီေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံခ်က္ အမ်ားစုမွာ ရပ္တံ့သြားၿပီျဖစ္သည္။

ေရွ႕အလားအလာ

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးအလြန္ စီးပြားေရးနာလန္ထရန္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးမူဝါဒသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သုံးစြဲေနၾကပါသည္။ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက သုံးစြဲ၍ စီးပြားေရးနာလန္ထရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ကိုဗစ္စီးပြားေရးတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ စီအီးအာပီ (Covid-19 Economic Response Plan-CERP)ေအာက္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔သာ သုံးစြဲရေသးသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၂၀-၂၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအသုံးစရိတ္သည္ ကိုဗစ္-၁၉ အလြန္ စီးပြားေရးနာလန္ထၿပီး ျပန္လည္ဦးေမာ့ႏိုင္ရန္ အထူးအဓိကက်သည္။ ယခုအခါ အားလုံး ေရစုန္ေမ်ာမည့္ပုံ ျဖစ္သည္။ သုံးစရာရေငြ လည္းမရွိ၊ ရွိသည့္ေငြျဖင့္လည္း စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္၊ ေခတ္စကားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ တိုင္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑ ၄ ခုကို ကိုဗစ္-၁၉ က လမ္းေၾကာင္း ၂ ခုမွ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ၌ေဖၚျပထားသည္။ ယခုအခါ ထိုက႑မ်ား အားလုံး ပိုမို ထိခိုက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

လယ္ယာ၊ စက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္မားသည့္က႑၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၊ ဘ႑ာေငြေၾကးက႑ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာက႑မ်ား အားလုံး စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ နဂိုကထက္ ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

လယ္ယာက႑သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလ၌ မထိခိုက္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ သြင္းအားစုမ်ား ဝယ္ယူရရွိရန္ ခက္ခဲမႈ၊ မိုးရာသီမတိုင္မီ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ စစ္ေကာင္စီ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ထြက္ကုန္မ်ား က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။

က်န္ စက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္၊ စားေသာက္ကုန္၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါ။ ကိုဗစ္ကာလထက္ပင္ ဆိုးဝါးစြာ က်ဆင္းသြားေနၿပီ ျဖစ္စ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ၊ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤန္အစီအစဥ္အရ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားပင္ ျပည္တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အင္မတန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကလည္း အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္မည့္သူသာ ရွိေတာ့သည္။ စုေဆာင္းမည့္သူ မရွိေတာ့ပါ။ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္မႈျပႆနာ (currency crisis)လည္း ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာမ်ားေနပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေဒၚလာႏွင့္ေ႐ႊကိုသာ သိမ္းထားရန္ႀကိဳးပမ္းေနသျဖင့္ ေဒၚလာေဈးႏွင့္ေ႐ႊေဈး ျမင့္တက္လာေနပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးကို အထက္တြင္ ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ စစ္ေကာင္စီအစိုးရသည္ Fiscal Crisis ၊ Monetary Crisis ၊ Currency Crisis ၊ Trade/Investment/Sanctions and External Crisis ၊ Productive Sector (Real Economy) Crisis ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်တြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီဟုသာ ဆိုခ်င္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here