ခရီးသြားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေပါက္တူး တစ္လက္နဲ႔ ဆြမ္းခံႂကြရင္း လမ္းျပင္ေပးေနတဲ့ ဦးဇင္းတစ္ပါး

140

စစ္ကိုင္းတိုင္း တစ္ေနရာ လမ္းေပၚမွာ သပိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္တစ္လုံးခ်ကာဦးဇင္တစ္ပါးက သူဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္မွာ မိုးေရႏွင့္ လမ္းေတြၿပိဳက်ေနတာ ခရီးသြားေတြအႏၲရာယ္ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး ေပါက္တူးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းျပင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေပါက္တူး တစ္လက္နဲ႔ဆြမ္းခံႂကြရင္း လမ္းျပင္ေပးေနတဲ့ ဦးဇင္းတစ္ပါး ပဲျဖစ္ပါတယ္စစ္ကိုင္းတိုင္း တစ္ေနရာ လမ္းေပၚမွာ သပိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္တစ္လုံးခ်ကာဦးဇင္တစ္ပါးက သူဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္မွာ မိုးေရႏွင့္ လမ္းေတြၿပိဳက်ေနတာ ခရီးသြားေတြအႏၲရာယ္ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး ေပါက္တူးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းျပင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေပါက္တူး တစ္လက္နဲ႔ဆြမ္းခံႂကြရင္း လမ္းျပင္ေပးေနတဲ့ ဦးဇင္းတစ္ပါး ပဲျဖစ္ပါတယ္စစ္ကိုင္းတိုင္း တစ္ေနရာ လမ္းေပၚမွာ သပိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္တစ္လုံးခ်ကာဦးဇင္တစ္ပါးက သူဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္မွာ မိုးေရႏွင့္ လမ္းေတြၿပိဳက်ေနတာ ခရီးသြားေတြအႏၲရာယ္ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး ေပါက္တူးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းျပင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here