ကေလးၿမိဳ႕ ပင္မသပိတ္ စစ္ေၾကာင္း ၂၈၃ ရက္ေျမာက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

65

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ အနီး ႐ြာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ရက္ေပါင္း ၂၈၃ ရက္ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ပင္မ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ စတင္၍ ေန႔စဥ္ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ အနီး ႐ြာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ရက္ေပါင္း ၂၈၃ ရက္ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္။
ကေလးၿမိဳ႕ပင္မ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ စတင္၍ ေန႔စဥ္ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here