ကုလ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ျမန္မာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္မည္ဟု သတင္းထြက္

182

ယခင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေဝခံအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးသည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဟာင္းတဦးသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးသက္တမ္းေနာက္လတြင္ ကုန္ဆုံးေသာအခါ ထိုရာထူးကို ဆက္ခံမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

သူမကိုခန္႔အပ္ျခင္းကို ကုလသမဂၢက တရားဝင္အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ထိုကိစၥႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သံတမန္မ်ားက မစၥ ႏိုလိန္းေဟဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ျဖစ္လာမည္ဟုေျပာသည္။ သူသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းက ကုလသမဂၢ၏ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည္။ လူမႈ သိပၸံ ပညာရွင္ျဖစ္ေသာ ေဟဇာသည္ တီေမာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ အႀကံေပးအျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ျပႆနာကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ခန္႔အပ္ခံရပါက အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံသူ ေဟဇာသည္ လက္ရွိအထူးသံတမန္ ခရစၥတင္း ရွရနာ ဘာဂနာထံမွ တာဝန္မ်ားကို သာမက ေဖေဖၚဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်သည့္ သူမ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းကိုပါ အေမြဆက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (ESCAP) ၏ အႀကီးအကဲေဟာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မစိမ္းေပ။ ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္စုေခတ္က သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ လာေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ခံစားေနရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာသိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံသူ တဦးလည္းျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က စစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေစသည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ားကို လက္ခံရန္ စ္ိတ္အားထက္သန္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေဟဇာသည္ ESCAP အႀကီးအကဲအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပသည့္ နာဂစ္အလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးညီလာခံ က်င္းပရာတြင္ လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းရသည့္ စစ္အုပ္စု ဒု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္သူသည္ ထိုညီလာခံတြင္ အဓိက စကားေျပာသူျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ႏိုလိန္ေဟဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာစစ္အုပ္စု၏ အျမင္မွ ရႈျမင္ေရး၊ ၎တို႔နားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာေရးႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ျမင္သည္” ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက သူ၏ေနာက္ဆုံးစာအုပ္ျဖစ္ေသာ The Hidden History of Burma စာအုပ္တြင္ေရးသားသည္။

ထိုေနာက္ စစ္အုပ္စုက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးလိုက္ေသာအခါ ေဟဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ေဆာင္ရၿပီး “ရွင္တို႔နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး စိတ္ထားသေဘာထားေတြကို က်မတို႔ ယူေဆာင္လာပါတယ္” ဟုေျပာေၾကာင္း အထက္ပါ စာအုပ္ကဆိုသည္။

ထိုေနာက္ သူသည္ ႏိုဘယ္ဆုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ စတစ္ဂလစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာရွိ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေနာင္လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ စစ္ေကာက္စီလက္ေဝခံအစိုးရတြင္ သမၼတျဖစ္လာမည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားပါသည့္ ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ စတစ္ဂလစ္က က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြမွ ဝင္ေငြကို အသိဉာဏ္ရွိရွိသုံးရန္ အေလးထားေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေျခအေနဆိုး႐ြားလာေသာအခါ ထိုစဥ္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ထိုလူမႈအသိုက္အဝန္း ၂ ခုလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္မည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ကူညီခ်မွတ္ေပးရန္ ေဟဇာကို ေျပာသည္။

“ေဟဇာသည္ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ မည္သည္မွ်ျဖစ္မလာခဲ့ေပ” ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးေျပာသည္။

သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းသူျဖစ္သည္။ သူ႔ကို အထူးသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ဟူသည့္ သတင္းပ်ံ႕လာေသာအခါ အာဏာသ္ိမ္းၿပီးေနာက္ ျဖဳတ္ခ်ခံထားရသည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ႀကိဳဆိုၾကၿပီး သူသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ေျပာသည္။ေဟဇာသည္ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီ၏ ဆရာသမားမ်ားထံမွ ယုံၾကည္မႈကို ရခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာရသည္ထက္ ေဟဇာႏွင့္ စကားေျပာရလွ်င္ ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ လူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟဇာအေနျဖင့္ ယခင္စစ္အုပ္စုႏွင့္ ခင္မင္မႈကို ထူးထူးျခားျခား အခြင့္အေရးမယူသင့္ေပ။ အေျခခံအားျဖင့္ ဆိုရပါက လက္ရွိစစ္ေကာင္စီသည္ ယခင္စစ္အုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အာဏာထိန္းထားႏိုင္ေရးကိုသာ စိတ္ဝင္စားၿပိး ရန္သူႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရျခင္းကို စိတ္မဝင္စားေပ။ ေ႐ြးစရာလမ္းမရွိေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎တို႔အက်ိဳးကိုျမင္ေသာအခါမွသာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းသို႔ ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here